Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2015

zaba
15:18
Play fullscreen
And we found love right where we are.

January 11 2015

zaba
20:51
Ona nie jest typem dziewczyny, która lubi opowiadać światu o tym jak się czuje.
— Garbage
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viamy-life my-life
zaba
20:50

— cofee porn
Reposted fromglowa glowa viamy-life my-life
zaba
20:19
zaba
20:18

January 09 2015

zaba
18:32
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viamy-life my-life

January 08 2015

zaba
15:02

January 07 2015

zaba
15:50
5207 38ba 500
Reposted fromthilda thilda viazabka zabka

January 04 2015

zaba
19:01
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama viamy-life my-life

January 01 2015

zaba
19:17
Będzie pięknie!
— wierzę w to
Reposted fromavooid avooid viagriber griber

December 30 2014

zaba
20:41
i po co było tyle jeść?
Reposted frommy-life my-life
zaba
20:39
2744 f6f3 500
Reposted fromMuppet Muppet viamy-life my-life

December 19 2014

zaba
20:07
o jedną osobę jest mi 
za mało w pustym pokoju 
— Władysław Broniewski
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaMerlinka Merlinka
zaba
19:58
8378 3d34 500
Poland, Białystok
Reposted fromMerlinka Merlinka
zaba
19:49
2276 6d4f 500
Reposted fromkjuik kjuik viaMerlinka Merlinka
zaba
19:48
3024 6aae 500
Poland, Białystok
Reposted fromMerlinka Merlinka
zaba
19:45
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaMerlinka Merlinka
zaba
19:43
6036 26a5 500
Poland, Białystok
Reposted fromMerlinka Merlinka viaszyszaak szyszaak
zaba
19:43
5417 273a 500
Poland, Białystok
Reposted fromMerlinka Merlinka viaszyszaak szyszaak
zaba
19:43
5433 62c4 500
Poland, Białystok
Reposted fromMerlinka Merlinka viaszyszaak szyszaak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl